12-15/06/24 Hradec Králové
Park 360

Pravidla soutěží na sociálních sítích Rock for People

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

• Pořadatelem soutěže je Ameba Production  s. r. o. se sídlem Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25617303 Spisová složka C 55181 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: [email protected]

• Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

• Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

• soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram / TikTok / Twitter a nijak s ní nesouvisí;

• společnosti Facebook / Instagram / TikTok / Twitter vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

• Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

• věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

• adresa pro doručování v České republice;

• soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram / TikTok / Twitter;

• dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram / TikTok / Twitter po celou dobu trvání soutěže.

• Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

• Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

• Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání blíže specifikované u každé konkrétní soutěže. Počet odpovědí pro každého soutěžícího je omezen na jednu. 

• Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do termínu stanoveného jako konec soutěže. Výherce pořadatel vyhlásí bezprostředně po ukončení trvání soutěže.

• Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

• o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

• nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

• v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

• Soutěž má předem stanovený počet výherců. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

• Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://is.muni.cz/do/rect/el/storage/utils/losovani/losovani.html

Případně

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

• Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: 

napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu /TikToku / Twitteru a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

• Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

• Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

• Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

• Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

• pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram / TikTok / Twitter, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

• pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

• právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

• pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

• pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

• soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

• V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

• Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

• zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.rockforpeople.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,

• zveřejnění příspěvků na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

Všechny informace